Sprawdź wolne terminy

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla Gości Hotelu Maximum***

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Onejda S.C. Anna Stefańska, Monika Piwowarska, prowadząca Hotel Maximum z siedzibą w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36, 31-128 Kraków, NIP: 676-242-10-74.

2. Hotel wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz, z którą można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

4. Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gości dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel Administratora.

8. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT Hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu,
– firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
– operatorom pocztowym i kurierom,
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– innym podmiotom świadczącym na rzecz Hotelu usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Hotel przez przepisy prawa,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9. Dane osobowe:

– Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub  roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
– Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

10. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Hotel udostępnia adres rezerwacja@hotelmaksymilian.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

11. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

13. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

14. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX